New Limited Tree Peony varieties
available in 5 gallon containers locally
or bare root for shipping in Oct.


Email
to order!

(Click on an image for more pictures and a description)

                   Dan Ding He               

Die Yun                                     Gui Fei Cha Cui

Yu Hou Feng Guang                          Zhou Mei Gui      

Zhu Guang Mo Run

2019 New Limited Rockii Tree Peony varieties
available in 5 gallon containers locally
or bare root for shipping in Oct.


Email
to order!


             

Er Long Xi Zhu    Fen Tian Xiang

                   

Hei Tian E      Hong Hai Yin Bo

               

Mei Gui Sa Jin      Mo Hai Yin Bo

                     

Su Fen Xiang        Wu Cai Zi

               

Xiang Nong Se Yan    Yan Wei Bai

          

Zi Guan Yu Dai   Zi Ju Ban Yue

 

Email to order!

 

Henry BockstoceWhite Tree Peonies Tree Peony Information
Chestine GowdyTree Peonies Pricing & Shipping information
Candy HeartCharMarron Peony Gardens Checks or cash only please!